EFT – par og familier

Overvejer du at gå i terapi med din partner eller et nærtstående familiemedlem? Er du ikke sikker på, hvad du kan forvente? Her kan du finde mere information om, hvad EFT familie- og parterapi går ud på, og hvordan det kan hjælpe dig i din relation til andre mennesker.

Hvad er terapi ud fra EFT?

EFT er betegnelsen for EmotionsFokuseret Terapi.

Ved EFT er der fokus på relationen mellem partnerne, med det formål at reducere antallet af konflikter eller skabe større nærhed og samhørighed. Gennem en række samtaler opnår begge en større forståelse for hinanden og de reaktionsmønstre, der kendetegner parforholdet/relationen.

 Parterapi er også velegnet til at reparere relationen efter utroskab og andre typer svigt/tillidsbrud, ligesom terapien kan lære parterne at håndtere svære følelser ved behandling for afhængigheder som ludomani eller hændelser, der har været ødelæggende for parforholdet, f.eks. vanskelige børnefødsler og fertilitetsbehandling. Måske er sexlivet gået i stå – eller der er blevet helt stille og tomt imellem jer?

Gennem samtaler og små øvelser vil I få konkrete redskaber til at forbedre kommunikationen og finde nye, hensigtsmæssige tilgange til konfliktløsning.

Mange par søger først parterapi flere år efter de er begyndt at opleve problemer i parforholdet. Andre vælger at gå i parterapi forebyggende – inden de bliver gift og/eller vælger at få børn sammen. Hvis man henvender sig tidligt, kan man blive bevidst om de mønstre, der skaber konflikter, dårlig stemning eller afstand imellem parterne.

Kærlighed kan være smertefuldt, men så længe begge parter har et ønske om at forbedre relationen og arbejde med sig selv, er det næsten altid muligt at finde hen til et nyt og mere trygt/tillidsfuldt sted sammen.

 

Godt at vide om EFT-parterapi

Forskningen har vist, at et godt parforhold er den vigtigste faktor for et lykkeligt liv.

Parterapi beskæftiger sig typisk med tilknytningens og følelsernes betydning for parforholdet.

Psykologerne hos FiiRST i Århus arbejderprimært ud fra EFT (Emotions Fokuseret Terapi), der netop har fokus på tilknytning og følelser i relationelle samspil.

Grundlæggende forudsættes, at der findes tre former for kærlighed: lidenskabelig kærlighed, venskabelig kærlighed og medfølende/omsorgsfuld kærlighed.

Der skelnes tillige mellem tre tilknytningsstile: den trygge tilknytning, den ængstelige (nervøse og utrygge) tilknytning samt den undgående (svage og distancerede utrygge) tilknytning.

Du kan læse mere om tilknytningsteorien her

 

PSYKOLOGERNE

Psykolog Tina Stokkebo og Psykolog Ravnhild Reinsdottir fra Psykologhuset FiiRST i Århus tilbyder begge parterapi. Tina Stokkebo er også uddannet sexolog og har en videreuddannelse i EFT fra Parterapeutisk Institut v. Lone Algot i Århus. Psykolog Rikke Svendsen arbejder med relationer og parforhold i individuelle samtaler.

Du kan læse mere om psykologerne her

BØGER OM PARTERAPI

  • Det Levende Parforhold af Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby
    ISBN: 978-87-1190-251-6, 2018
HVEM KAN HAVE GAVN AF PARTERAPI?

I parterapi er det vigtigt, at der er et aktivt ’ja’ fra begge parter. Altså… din partner skal også have et ønske om at fortsætte parforholdet. Hvis den ene part har opgivet, er i tvivl eller på forhånd er ’tjekket ud’, så er parterapi ikke den rigtige løsning. Der kan vi til gengæld lave tvivlsrådgivning, der kan bringe den ene eller begge parter til større afklaring – eller vi kan støtte jer i at komme igennem bruddet på for begge parter (og måske for børnene) skånsom måde.

Det er ikke så vigtigt, hvad den konkrete, underliggende årsag til terapien er. Par vælger at gå i parterapi af mange forskellige årsager. Nogle har oplevet et voldsomt tillidsbrud, mens andre er gledet fra hinanden over tid – og har brug for hjælp til at genfinde gnisten. Måske véd du ikke præcist, hvad der skaber problemerne i dit parforhold? Så starter terapien med, at vi finder ud af det sammen.

Uanset hvilke konkrete problemer I har brug for hjælp til at få løst, så kan I parterapi hjælpe jer til at håndtere sårbarhed, uenigheder, tillidsbrud og andre vanskeligheder i jeres parforhold. Parterapi former en anderledes ramme omkring relationen og den måde, som I kommunikerer sammen på, og terapien danner grundlag for, at kærligheden imellem jer kan udfolde sig på ny.

Parterapi er typisk ikke løsningen ved ubehandlet misbrug eller afhængigheder, vedvarende affærer (som ikke ønskes afsluttet), psykisk og fysisk vold mellem parterne samt andre former for overgreb. Hvis I aktuelt står i en sådan situation, skal vi have en snak om, hvordan I bedst kan hjælpes videre til relevant hjælp.

HVORDAN VIRKER EFT-PARTERAPI?

Parterapi ud fra EFT består forenklet af tre faser. I første fase arbejder parret med at blive bevidste om de mønstre, der skaber problemer for dem. I næste fase arbejdes med at skabe mere hensigtsmæssige handlemønstre, der skaber tryghed, tillid og nærhed mellem parterne. Begge parter lærer at vende blikket indefter og sende tydelige beskeder til partneren, så man ikke skal gætte sig frem til, hvad den anden tænker. I den tredje fase styrkes de positive forandringer som nu kendetegner parforholdet.

Parterapi er ikke en mirakelløsning, det er hårdt arbejde, men også spændende og berigende, fordi parret vil få en dybere forståelse af, hvad der skaber ubalance i relationen.

Jo mere motiveret parterne er for at arbejde målrettet med sig selv og relationen, desto hurtigere og større fremskridt vil parret opleve i bestræbelserne på at skabe varige forandringer. Parterapi ud fra EFT er netop den metode, der har vist sig mest virksom på lang sigt.
• EFT viser den højeste effekt og den laveste tilbagefaldsrate.
• Metoden er godkendt af American Psychological Association (APA) som evidensbaseret.
• Forskning viser, at 70-75 % bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, mens 90 % oplever markante forbedringer.
• EFT har tillige vist sig effektiv, hvor én eller begge har traumer eller omsorgssvigt i bagagen, samt ved problemer efter utroskab

Det er ikke alle parterapeuter, der er certificeret i de metoder de anvender. Når du skal vælge parterapeut, bør du vælge en parterapeut, der har en uddannelse som psykolog fra universitetet, og som har en efteruddannelse som parterapeut indenfor den retning, som vedkommende praktiserer.
Certificering i EFT er en krævende proces, og en god parterapeut kan ikke alene fremvise et papir på den træning, vedkommende har modtaget, men har fokus på fortsat læring gennem løbende supervision. Spørg derfor også til, om din par-terapeut modtager supervision – og hvem der er supervisor. Hos en professionel parterapeut vil du opleve, at udvalgte parterapi-sessioner optages, så vedkommende kan få supervision på sit arbejde med par.

Sammen med en god terapeutisk alliance er løbende supervision erfaringsmæssigt et af de vigtigste redskaber for den professionelle EFT-terapeut.

HVORDAN ARBEJDES DER MED PARTERAPI I PRAKSIS?

Forløb med parterapi afhænger altid af parrets situation. Nogle har brug for ganske få gange – og andre har brug for et længerevarende forløb. Parforholdsproblemer har det med at gentage sig selv – par forstærker hinandens reaktioner, og så sidder de typisk fast i et bestemt mønster. Hvis den ene eller begge parter er utrygt tilknyttet eller hvis de har en traumefyldt barndom, så kan mønsteret være mere fastlåst – og reaktionsmønstrene mere udtalte.

I terapien vil vi sammen arbejde med at finde ud af, hvordan disse mønstre ser ud, og hvordan de aktiveres (trigges). Det er vigtigt at finde frem de underliggende triggere, der udløser vores forsvar, for når I først véd, hvordan I aktiverer beskyttelsesmekanismerne hos hinanden, kan psykologen lettere finde frem til hvilke tilgange, der kan hjælpe jer til at få relationen til at fungere bedre igen.

Hvis svigt, utroskab eller andre former for tillidsbrud er på spil, vil den første del af parterapien gå ud på at få jer helskindet gennem den akutte krise.

Derudover vil I lære bestemte øvelser og teknikker for træne den ’relationelle muskel’ på. I terapien vil teknikken indøves under vejledning af psykologen, så den senere kan bruges på egen hånd.

For at vi kan få genskabt en åben og tillidsfuld relation, hvor I kan tale om det, der kommer imellem jer, er det vigtigt at I begge har visioner for parforholdet, at I forsøger at anerkende det gode i partneren og lader enhver tale for sig selv.

En terapisession varer typisk 1 ½ time, og der arbejdes ofte med forskellige redskaber. Jeres psykolog vil guide jer igennem, stå for supervision og sørge for skiftende fokus. Der arbejdes med løbende feedback så samtaleformen/udbytte kan justeres. Efter første par-session vil psykologen typisk bede om at tale med begge parter i en individuel session a 60 min. varighed. Dernæst aftales et opstartsforløb på 3-5 samtaler, der afvikles med 1-2 ugers interval.

PARTERAPIENS HISTORISKE RØDDER

Den emotionsfokuseret parterapi (EFT) med tilknytningsteorien som det styrende perspektiv på parrets problemer, har skabet et paradigmeskift indenfor det parterapeutiske felt.

I sin oprindelse stammer parterapien fra i Tyskland, hvor den første form for parterapi opstod for ca. 100 år siden på baggrund af noget så usympatisk som bevægelsen for racehygiejne (egugenik). Forskere i USA fik snart øjnene op for parterapiens positive bidrag til parforhold og familier, og de første institutter blev snart etableret med deres egne metoder.

Ophavskvinden til Parterapi ud fra EFT (emotionsfokuseret parterapi) er da også fra USA. EFT i sin grundform er udviklet af Leslie Greenberg i starten af 1980’erne til brug i individuelt/i grupper. Siden er den videreudviklet til brug ved parterapi af Sue Johnson, som har skrevet et utal af bøger om emnet, hvoraf mange er oversat til dansk. Der er udgivet flere gode bøger på dansk, der introducerer både teorigrundlaget og metoden i praksis, herunder af Lorrie L. Brubacher (se bog-referencer).

I Danmark er parterapi i dag en velkendt terapiform, og parforholdets glæder og udfordringer er blevet undersøgt og analyseret i årevis. Derfor findes der forskellige retninger og uddannelsesformer indenfor parterapi, men ikke alle er lige effektive. Netop EFT er en af de få parterapi-metoder, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. Internationalt set har EFT været genstand for omfattende forskning – og det er for nuværende den retning, der har vist sig mest virksom på den lange bane.

OPSUMMERING

Parterapi ud fra EFT er en terapiform, hvor fokus ligger på tilknytningens betydning for relationen mellem partnerne. Parret lærer at forstå baggrunden for egne og partnerens handlemønstre. Det skaber en større forståelse for de problemer, som parret oplever i parforholdet, uanset om det er konflikter, manglende nærhed, utroskab, svigt/tillidsbrud eller et sexliv, der er gået i stå.

 EFT-Parterapi bygger på videnskabelige metoder fra USA, der antager, at vi har en grundlæggende længsel efter et trygt parforhold baseret på kærlighed, nærhed og samhørighed. Når tryghed er til stede i parforholdet, føler vi os stærke, mere selvstændige og frie. Parterapi kan hele tillidsbrud og traumer, som vi har med i bagagen, så vi kan få tilliden til forholdet og til hinanden igen. 

Hvis parterapi skal fungere, må begge parter være villige til at arbejde med egne mønstre – ligesom begge parter skal have et ønske om at forholdet skal bestå.

EFT er en af de få parterapi-metoder, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. EFT har været genstand for omfattende forskning, og det er for nuværende den retning, der har vist sig mest virksom på den lange bane.

Forskning viser, at 70-75 % af parrene bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, mens 90 % af parrene oplever markante forbedringer.

I bør vælge en parterapeut, der har en uddannelse som psykolog fra universitetet, og en efteruddannelse indenfor den retning psykologen praktiserer.

Hvis I ikke er sikre på, om parterapi ud fra EFT er det rigtige for jer, så kontakt en af vores psykologer for en uforpligtende snak. Så finder vi sammen ud af, hvordan I bedst kan hjælpes i jeres nuværende situation.

FIND PSYKOLOGHUSET FiiRST

Vores lokaler er centralt beliggende i Århus Centrum, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor vi holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT VED FiiRST

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link